Cég: Szekundum Kft.; Székhely: Magyarország, 2092 Budakeszi Gábor Áron utca 123. Telephely: Magyarország, 2092 Budakeszi Erdő utca 74.; Fióktelep: nincs; Posta: Magyarország, 2092 Budakeszi Erdő utca 74.; E-Posta: info@kovaszka.hu; Telefonszám: +36 30 797 4907; honlap: https://kovaszka.hu; Cégjegyzéket vezető intézmény: Pest Megyei Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 13-09-082611; Tevékenységet engedélyező hatóság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara; Tevékenységet engedélyező hatósági szám: PE12377785; Adószám: 12377785-2-13; Tárhelyszolgáltató: Webnode AG; Tárhelyszolgáltató székhelye: Svájc, 6304 Zug Gartenstrasse 3.; E-posta: support@webnode.com;

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Szekundum Kft. fogyasztókkal kötendő vételi szerződéseihez

1. Általános rendelkezések, szerződő felek, szerződés létrejötte

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya alá esnek a szolgáltató és a fogyasztó a https://www.kovaszka.hu felületén kötött vételi szerződés esetén.

1.2. Szerződés a szolgáltató és a fogyasztó között köttetik meg.

1.2.1. szolgáltató: Szekundum Kft.

1.2.2. fogyasztó: Az a személy, aki a szolgáltatótól rendel.

1.3. A fogyasztó rendelése vételi ajánlatnak minősül.

1.3.1. A fogyasztó az ajánlat megtételével kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

1.4. Amennyiben a szolgáltató elfogadja a fogyasztó vételi ajánlatát, a szerződés megkötöttnek minősül.

1.5. Szerződés csak a szolgáltató által közzétett ÁSZF szerint köttethetik meg.

1.6. A szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés elektronikusan köttetik meg. Az így létrejött szerződés távollévők között, elektronikusan kötött szerződésnek minősül.

2. Termék

2.1. A szolgáltató a fogyasztó által rendelhető termékeket elektronikusan, a honlapon teszi közzé.

3. Árak

3.1. Az árak devizaneme: Ft, azaz forint.

3.2. Az árak a szállítási költségeket tartalmazzák.

3.3. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az ÁFA mértéke: 27%.

4. Rendelés, rendelés feldolgozása

4.1. A fogyasztó a termékeket elektronikusan, a szolgáltató honlapján rendelheti meg, az alábbi módon: 1) kosárba, 2) kosár, 3) kifizetés, 4) számlázási adatok - folytatás, 5) szállítási adatok - folytatás, 6) fizetési adatok - folytatás, 7) adatok ellenőrzése (esetlegesen: szerkesztése), 8) Felhasználási Feltételek elfogadása, 9) Megrendelés befejezése ( 10.) Bankkártyás fizetés esetén átirányítás a GP WebPay V-POS termináljára, amelyen: kártyaadatok).

4.2. A szolgáltató elektronikus rendszere folyamatosan fogadja a rendeléseket.

4.3. A szolgáltató elektronikus rendszere a fogyasztó részére az ajánlatról és a fizetésről az ajánlat megtételétől számított 2. napig elektronikus levelet küld, amely nem minősül az ajánlat elfogadásának, csupán értesítő jellegű.

4.4. A szolgáltatónak joga van a fogyasztó ajánlatát indoklás nélkül elutasítani.

4.4.1. Amennyiben a szolgáltató a fogyasztó ajánlatát elutasítja, köteles a fogyasztó részére az általa megfizetett összeget késedelem nélkül, de legkésőbb az ajánlat megtételétől számított 8. napig visszatéríteni.

4.4.2. Amennyiben a szolgáltató a fogyasztó ajánlatát elfogadja, köteles a fogyasztó által befizetett összeg után számlát kiállítani, azt a fogyasztó részére az ajánlat megtételétől számított 8. napig elektronikus levélben elküldeni, s ugyanezen határidőig az árut feladni.

5. Fizetés

5.1. A fogyasztó a rendelés összegét az alábbi módon fizetheti meg:

- a rendeléskor bankkártyával;
- a rendelés után átutalással;
- az átvételkor bankkártyával vagy készpénzzel.

6. Szállítás

6.1. A szolgáltató áru kiszállítását az alábbi országok területére vállalja:

Magyarország.

6.2. Az áru kiszállításának határideje a számla kiküldésétől számított 14 nap.

6.3. A szolgáltatót késedelmes teljesítés miatt felelősség nem terheli.

6.4. A szállító a fogyasztót az átvétel várható idejéről SMS-ben értesíti.

6.5. A fogyasztó köteles az általa megrendelt árut átvenni.

6.5.1. Amennyiben a fogyasztó az árut átveszi, az átvétel sikeresnek minősül.

6.5.2. Amennyiben a fogyasztó az árut nem tudja átvenni, az átvétel sikertelennek minősül.

6.6. A sikertelen átvételről a szállító SMS-ben értesíti a fogyasztót.

6.6.1. Sikertelen átvétel esetén a szállító az árut a legközelebbi postára szállítja, melynek helyéről a fogyasztót SMS-ben értesíti.

6.7. A fogyasztó az áru átvételéről minden esetben köteles átvételi elismervény aláírásával nyilatkozni.

6.8. A fogyasztónak az áru átvételére vonatkozó jogait és kötelezettségeit egy, a fogyasztó által felhatalmazott, de a szállítóval nem egyező személy is gyakorolhatja.

6.9. A szállítás költségei a szolgáltatót terhelik.

7. Kellékszavatosság

7.1. Hibás teljesítésnek számít, ha a termék a teljesítéskor nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek, vagy a szolgáltató által a honlapon közzétett tulajdonságoknak.

7.2. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági jogokat érvényesíthet.

7.3. A fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésekor kérheti a szolgáltatótól a termék cseréjét, vagy a vételár visszafizetését.

7.4. Amennyiben a fogyasztó a hibát már az áru átvételekor észleli, szavatossági jogának érvényesítéséhez, köteles a hibát a szállítónál jegyzőkönyvbe vetetni, és az árut a szállítóval visszaszállíttatni.

7.5. Amennyiben a fogyasztó a hibát csak a termék átvétele után észleli, szavatossági jogának érvényesítéséhez, köteles a termék hibájáról és szavatossági igényéről a hiba észlelésétől számított 60. napig a szolgáltatót annak levelezési címén levélben értesíteni, és az értesítéstől számított 14. napig a terméket postán feladva visszaküldeni.

7.6. A termék visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.

7.7. A termék átvételétől számított két éves határidőn túl a fogyasztó kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.8. A szolgáltató köteles a fogyasztó által visszaküldött terméket visszavételezni, s amennyiben a fogyasztó szavatossági igénye jogos, azt a termék visszavételezésétől számított 14. napig kielégíteni.

7.9. A szolgáltató mentesül a fogyasztó szavatossági igényéből keletkező kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a termék nem üzleti tevékenysége körében keletkezett,

b) a hiba a termék átadása után keletkezett,

c) a hiba a termék átadásáig hatályos jogszabályok alkalmazása miatt keletkezett.

8. Elállási jog

8.1. A fogyasztónak joga van a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

8.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolni akarja, köteles az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről a szolgáltatót a termék átvételétől számított 14 napig postán értesíteni.

8.3. Amennyiben a fogyasztó elállási jogának gyakorlásáról a szolgáltatót értesítette, köteles az árut késeselem nélkül, de legkésőbb az értesítés postai feladásától számított 14. napig a szolgáltató telephelyére visszaküldeni, vagy ugyanott visszaadni.

8.3.1. Az áruk visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.

8.4. Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől eláll, a szolgáltató köteles a fogyasztó által befizetett összeget késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról való értesülésétől számított 14. napig visszatéríteni.

8.4.1. A visszatérítés során a szolgáltató köteles ugyanazt a fizetési módot alkalmazni, mint amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha a szolgáltató és a fogyasztó másképp nem rendelkeznek.

8.4.2. Az összeg visszatérítésének költségei a szolgáltatót terhelik.

9. Jótállás

9.1. A szolgáltatót jótállási kötelezettség nem terheli.

10. Panaszkezelés

10.1. Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató magatartását sérelmezi, panaszt tehet:

- a szolgáltatónál,

- a szolgáltató székhelye szerinti

- fogyasztóvédelmi szervezetnél,

Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Magyarország 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
fogyved@pest.gov.hu
+36 1 460 2202
+36 1 460 2243

- békéltető szervezetnél,

Pest Megyei Békéltető Testület,
Magyarország 1119 Budapest, Etele út 59-61.
pmbekelteto@pmkik.hu
+36 1 269 0703
+36 1 784 3149

- az Európai Unió online vitarendezési platformján,

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

- vagy az Európai Fogyasztói Központnál

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont

11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződések nyelve a magyar nyelv.

11.2. Jelen ÁSZF rendelkezései az alábbi linken tölthetők le:

https://www.kovaszka.hu/letoltesek

11.3. Jelen ÁSZF rendelkezéseiben hivatkozott nyilatkozatok az alábbi linkeken tölthetők le:

https://www.kovaszka.hu/letoltesek

11.4. Jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató székhelye szerinti, alábbi jogszabályok az irányadók:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);

- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;

- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet;

- a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet.

11.5. A szolgáltató tevékenységét egyéb kódex nem szabályozza.

11.6. Jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja.

11.7. Jelen ÁSZF 2020.06.01-től visszavonásig hatályos.